OPERATIVNI GASILEC – skupina in njeno delo

GASILSKA SKUPINA

Gasilska skupina je najmanjša formacija pri gasilcih. Sestavljata jo najmanj dva gasilca od katerih je eden vodja. Vodja skupine mora biti operativec, ki ima čin višjega gasilca. V kolikor se omenjenega ne more zagotoviti, se izjemoma na mesto vodje gasilske skupine postavi izkušenejšega gasilca. Običajno so skupine sestavni del neke večje formacije, največkrat oddelka, lahko pa tudi kot del voda. V nadaljevanju so skupine opredeljene ob predpostavki gašenja požara v/na objektu, funkcije pa so zaradi lažje razlage razdeljene po tekmovalnih oznakah. V kolikor predpostavite drugo vrsto intervencije se lahko dodaja in odvzema naloge ter spreminja vrstne rede, saj intervencije med seboj niso enake.

Skupina lahko nastopa tudi samostojno ter izpelje reševanje ali prevoz vode. Primer: reševaje z višine z ALK. V takem primeru skupina nastopa z vozili GVC 16/24, GVC 24/50, AC 16/50, ALK… itd. Sestava skupine je ST, N1 in N2; pri tem N1 opravlja naloge vodje skupine.

Skupina lahko samostojno izpelje tudi manjše tehnično posredovanje. Primer: odpiranje vhodnih vrat stanovanja, odpiranje vrat vozila. V tem primeru skupina nastopa z vozili HTRV-1, PV-1, VGV,… itd. V takem primeru je vodja skupine hkrati tudi vodja intervencije!

ZDRUŽEVANJE SKUPIN V ODDELEK in NALOGE

»Posadka gasilskega vozila je določeno število gasilcev, ki je potrebno, da se pri opravljanju gasilskega dela kar najbolj učinkovito izkoristijo tehnične zmogljivosti in namen gasilskega vozila, za katerega je bilo vozilo izdelano. Tipizacija vozil GZS točno navaja kakšna je minimalna oprema in posadka določenega tipa vozila, na podlagi omenjenega lahko predpostavimo česa vse je zmožna posadka vozila skupaj z možnostjo uporabe opreme, ki je na voljo.

Oddelek sestavljajo poleg skupin tudi poveljnik (desetar ali vodja oddelka), strojnik in sel. V pravilih gasilske službe je navedeno, da oddelke sestavlja poleg poveljnika še štiri oziroma pet ali osem gasilcev. Tako ima lahko oddelek s 5 gasilci vodjo, strojnika, sela in eno skupino; oddelek z 6 gasilci vodjo, strojnika in dve skupini; oddelek s 7 gasilci vodjo, strojnika, sela in dve skupini; oddelek z 9 gasilci pa vodjo, strojnika, sela in tri skupine.

Možne so tudi vmesne oblike (skupina ima lahko 3 gasilce). Oddelek 1+4 navadno posreduje na tehničnih intervencijah, požarih v naravi in drugih oblikah intervencij. Tipična vozila so GVGP-1, HTRV-1, HTV, GVV-1. Oddelek 1+6 je samostojna operativna gasilska enota, ki lahko razvije dve napadalni skupini in z vozilom GVC 16/25 ali GVV-2 pogasi srednje velik požar.

Oddelek 1+8 je samostojna operativna gasilska enota, ki lahko razvije tri napadalne skupine in z vozilom GVC 16-25 ali GV1 pride na mesto intervencije. Oddelek 1+8 je osnovna gasilska formacija, s tremi napadalnimi skupinami lahko gasi, rešuje, preiskuje in izvaja vse operativne naloge na požarišču. Oddelki lahko za nastop na intervenciji uporabljajo tudi kombinacije vozil, npr. AC 24/70 in GVM, itd.

V kolikor izhajamo iz dejstva varnosti je potrebno v vsakem časovnem obdobju zagotoviti tudi varovalno skupino. V oddelku s petimi in devetimi gasilci to nalogo lahko denimo opravljata sel in strojnik, v oddelku z šestimi gasilci pa nalogo prevzame druga napadalna skupina ali pa enota, ki smo jo dodatno aktivirali. Varovalni skupini je potrebno dati posebno mesto in gasilcem, ki jo sestavljajo, dati vedeti, da so v primeru potrebe oni tisti, ki bodo prvi vstopali in šli na pomoč skupini z morebitnimi težavami.« [3]

Kakšne naloge opravljajo gasilci v oddelku 1+8?

»V nadaljevanju so predstavljene v osnovi postavljene naloge gasilcev v oddelku, če je le možno se jih držimo tudi na intervencijah. Zakaj? Dobro delo gasilcev bo v večini primerov takrat, ko bodo gasilci v naprej pripravljeni in poučeni za določeno delo. Gasilsko delo je sicer dinamično in večino časa spreminjajoče, a kljub vsemu se lahko določene naloge, ki jih bomo opravljali, razdeli že v naprej v mirnodobnem času – na rednih operativnih vajah, ki so temelj uspešne intervencije.

DESETAR – vodja oddelka

 • Vodi oddelek na intervenciji, vaji ali nastopu.
 • Je vodja vozila (sedi na prvem desnem sedežu).
 • Pregleda teren, določi naloge, poveljuje in spremlja izvajanje nalog.
 • Je odgovoren za varno in učinkovito delo celotnega oddelka.
 • Komunicira z nadrejenimi vodji, v kolikor je vodja intervencije komunicira z ReCO.
 • Do prihoda višjega vodje na mesto intervencije z ostalimi enotami je vodja intervencije.

STROJNIK

 • Običajno je voznik in upravlja z gasilsko črpalko, ter drugimi napravami v vozilu.
 • Odgovoren je za požarno vodo (skrbi za dobavo do črpalke in delo črpalke).
 • Vodi in organizira prvi del napada (od vira vode do vozila).
 • Skrbi za izdajanje orodja in opreme iz vozila ter odgovarja za to, da se ga vrne nazaj.
 • Evidentira oziroma pomaga pri evidencah napadalcev pod IDA.

SEL (VEZIST)

 • Izvaja komunikacijo med vodjem oddelka in gasilci v enoti (pomočnik). Prevzame vodenje oddelka, če je potrebno. Izvaja druge naloge glede na povelje vodje oddelka.
 • Po potrebi ob vzpostavitvi vseh treh napadalnih skupin upravlja trojak.
 • Lahko pomaga pri postavljanju drugega dela napada (od vozila do trojaka).
 • Lahko sodeluje pri dobavi vode do vozila.
 • Pomaga pri zavarovanju mesta intervencije.

NAPADALEC 1 – vodja 1. napadalne skupine

 • Odgovoren je za delo skupine (gašenje, preiskovanje in prezračevanje).
 • Je najbolj usposobljen gasilec v oddelku, nadzoruje delo in pomaga pri napredovanju.
 • Pomaga pri postavitvi tretjega dela napada (1. napad, od trojaka do jedra požara)
 • Vodi skupino pri tehničnem reševanju in nesrečami z nevarnimi snovmi.

NAPADALEC 2 – gasilec 1. napadalne skupine

 • Izvaja gašenje in preiskovanje.
 • Postavi tretji del napada (1. napad, od trojaka naprej).
 • Sodeluje pri delu skupine v tehničnih intervencijah in ob nesreči z nevarno snovjo.

VODAR 1 – vodja 2. napadalne skupine

 • Odgovoren je za delo skupine (gašenje, reševanje, preiskovanje ali prezračevanje).
 • Po potrebi pomaga postaviti tretji dela napada (2. napad, od trojaka naprej).
 • Dela pri postavitvi lestve in vodi napad ali reševanje po njej.
 • Vodi varovalno skupino.

VODAR 2 – gasilec 2. napadalne skupine

 • Izvaja gašenje, reševanje, preiskovanje ali prezračevanje.
 • Po potrebi postavi tretji del napada (2. napad, od trojaka naprej).
 • Pomaga pri postavljanju lestve ter izvaja napad ali reševanje po njej.
 • Izvaja prezračevanje, reševanje, preiskovanje in gašenje.
 • Izvaja naloge skladno s poveljem.

CEVAR 1 – vodja 3. napadalne skupine

 • Odgovoren je za delovanje skupine ( zunanji napad, reševanje ali varovanje).
 • Vodi delo skupine pri pripravi C cevovodov za druge napadalne skupine.
 • Upravlja trojak. Vodi in pomaga postaviti drugi del napada (od vozila do trojaka).
 • Če je potreben 3. napad ga vodi in pomaga postaviti.
 • Po potrebi vodi postavljanje prometnega in ostalega zavarovanja mesta intervencije.
 • Skupaj z obema vodarjema postavi lestev ter pripravi opremo za gašenje ali reševanje.
 • Po potrebi vodi oskrbo vozila s požarno vodo.

CEVAR 2 – gasilec 3. napadalne skupine

 • Postavi drugi del napada ter po potrebi zamenjuje poškodovane B cevi.
 • Po potrebi postavi 3. napad.
 • Izvaja prometno in ostalo zavarovanje kraja intervencije
 • Skupaj z obema vodarjema postavi lestev ter pripravi opremo za gašenje in reševanje
 • Po potrebi izvaja oskrbo vozila s požarno vodo.« [3]

Oddelek v treh delih – tri delni napad

Tridelni napad je osnova gasilskega dela in je sestavljen iz treh delov:

 • 1. del od vodnega vira do črpalke: če pri gašenju uporabljamo motorno brizgalno se pod ta del šteje sesalni del, za katerega je odgovoren strojnik. V kolikor pa se gašenje izvaja iz GVC pa je to napajanje vozila iz hidranta, drugega vozila ali iz drugega vodnega vira.
 • 2. del od črpalke do trojaka: je običajno tlačni vod sestavljen iz B cevi. Zanj sta lahko zadolžena napadalca, običajneje pa vodarja ali cevarja. Pri manj števičnem oddelku pa za ta del poskrbita tudi strojnik ali sel.
 • 3. del od trojaka do ročnika: največkrat so to napadi s C cevmi (včasih s H in izjemoma z D cevmi), ki jih razvijejo napadalne skupine ter z njimi izvajajo gašenje.

Če na intervenciji posredujemo z vozilom GVC, se lahko najprej naredi drugi in tretji del napada ter šele kasneje prvi del. Hitro napadalno cev notranjega premera vsaj 25mm ter visokotlačni ročnik s pretokom nad 200 l/min lahko uporabljamo za gašenje srednje in srednje velikih požarov. V obeh primerih združimo drugi in tretji del napada ter šele nato uredimo prvi del. Tretji del napada, pri uporabi klasičnih cevovodov, lahko izvajajo do tri napadalne skupine.