Dokumenti

Dokumenti PGD Rakek:

PRAVILNIK OPERATIVNE ENOTE PGD RAKEK

Hišni red PGD Rakek

Pravilnik o uporabi vozil, prostorov in opreme PGD Rakek

Pravilnik o disciplinskem postopku PGD Rakek

PRISTOPNICA 2023.1

Zakonodaja:

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: ZVNDN-UPB1, ZVNDN-B

Zakon o gasilstvu: ZGas-UPB1

Zakon o varstvu pred požarom: ZVPoz-UPB1, ZVPoz-C, ZVPoz-D

Pravila gasilske službe (Ur. list RS, št. 52/2010 z dne 30.6.2010)

Pravilnik o vozilih s prednostjo in vozili za spremstvo (Ur. list RS, št. 48/2011 z dne 24.6.2011)

Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za ZRP: Ur. list, št. 92/2007 

Zakon o društvih: ZDru-1-UPB2

Zakon o varstvu pred utopitvami: ZVU-UPB1, ZVU-B

Splošni akti GZS:

Posebna pravila GS prostovoljnih gasilcev

Pravilnik o priznanjih in odlikovanjih