• Thu. Jun 20th, 2024

Organiziranost

  • Home
  • Organiziranost

Prostovoljno gasilsko društvo (PGD) Rakek je društvo 2. kategorije in je osrednje društvo v sektorju Rakek, Gasilska zveza (GZ) Cerknica. Društvo opravlja preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom, varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščito in reševanjem na območju Občine Cerknica. Deluje tudi na širšem območju, kadar je poklicano na intervencijo. V društvu osrednjo pozornost posvečamo dvema področjema, in sicer delu z mladimi člani ter izobraževanju in usposabljanju operativnih članov. Mladim članom društva poizkušamo z različnimi dejavnostmi vzbuditi zanimanje za prostovoljno opravljanje gasilske službe, ter gojiti vrednote kot so solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, ki so v današnji družbi vse pogosteje spregledane.


Požarno območje ter njegova lega in lastnosti

Naše požarno območje leži na vzhodni strani KS Rakek, to je območje celotnega Rakeka ter okolice. Meji z PGD Ivanje selo na zahodni in severozahodni strani, s PGD Unec na zahodni in jugozahodni strani, s PGD Cerknica na vzhodni strani ter s PGD Begunje na severni strani. Sam Rakek ima približno 2000 prebivalcev. V širšem smislu PGD-Rakek pripada sektorju Rakek, ki obsega celoten teritorij KS-Rakek. Organizacijsko spadajo v sektor Rakek: PGD-RAKEK, PGD-UNEC in PGD-IVANJE SELO

Požarno območje PGD-Rakek se v večini nahaja na skalnatih kraških tleh. Razen na nekaterih predelih Rakovško – Unškega polja, so tla povsod vodoprepustna. Vsa razlitja se prej ali slej pojavijo v reki UNICA ali direktno na izviru LJUBLJANICA. Okolica kraja Rakek je pretežno poraščena z gozdom. Na predelih, kjer so bili do nedavnega travniki se je razširil borov gozd. Na predelih, kjer je bila vedno poraščenost z gozdom prevladuje jelka, smreka in bukev. S travo je poraščeno predvsem Rakovško – Unško polje ter nekatere površine v okolici kraja Rakek – okolica železniške proge.

Kraj Rakek nima večjih naravnih vodnih virov. Manjši izviri in naravni vodnjaki se nahajajo na območju med cerkvijo in gasilskim domom. Nevarnosti pred plazovi in lezenjem tal ni oziroma se ta še ni zaznala in pojavila. Rakek se nahaja na geološki prelomnici, kar povečuje verjetnost večjih potresov. V južnem delu Rakeka ( kraško polje) so ob večjih deževjih nevarnosti poplav. V zimskem času obstaja povečana nevarnost tvorjenja žleda. Ob pojavu močnega južnega vetra je osrednji del Rakeka, okolica podjetja Valkarton, zaradi odprtosti podvržen nevarnosti razkrivanja streh.


Sestava kraja

Pretežno večino kraja zavzemajo individualne stanovanjske hiše, ob obrobju in v starem vaškem centru tudi gospodarska poslopja.


Večstanovanjska poslopja:

– v SV delu kraja (ob cesti proti Cerknici) se nahaja 15 tri ali večnadstropnih blokov,

– na cesti proti Logatcu se nahajata dve večstanovanjski stavbi starejšega datuma,

– v centru Rakeka ob železniški postaji se nahaja večstanovanjsko poslopje nad trgovino TUŠ.


Javna poslopja oziroma poslopja z večjo koncentracijo ljudi:

– v SV delu kraja se levo in desno od glavne ceste proti Cerknici nahaja vrtec in osnovna šola,

– v centru Rakeka se ob železniški postaji na Rakeku nahaja trgovsko podjetje TUŠ.


Poslopja, kjer se hranijo vnetljive ali nevarne snovi:

– na SV robu naselja Rakek se ob glavni cesti proti Cerknici nahaja bencinska črpalka,

– v centru Rakeka se nahaja tovarna Valkarton, osnovna dejavnost je papirna obdelava in tisk.


Glavne prometnice in prehodnost:

– kraj Rakek deli na dva ločena dela dvotirna elektrificirana železniška proga SEŽANA-LJUBLJANA. V kraju se nahaja tudi železniška postaja s skladiščem ter odstavnimi tiri.

– skozi kraj Rakek potekati dve pomembni cestni prometnici. Cesta Cerknica – Logatec in cesta Cerknica – Postojna. Obe prometnici sta moteni oziroma omejeni s strani železniške proge. Cesta Cerknica – Logatec je omejena z zapornicami, cesta Cerknica – Postojna pa z izmenično enosmernim prometom pod železniškim mostom.


Oskrbljenost kraja z energenti in vodo:

– z električno energijo se Rakek oskrbuje iz razdelilno transformatorske postaje v Podskrajniku 110kV/20kV. RTP je z Rakekom povezan z enim 20kV nadzemnim daljnovodom, ki se na posameznih delih kraja cepi v posamične slepe veje, ki vodijo do Transformatorskih postaj v kraju.

– z vodo se kraj oskrbuje preko javnega vodovodnega omrežja občine Cerknica. Glavni vod tega omrežja, ki napaja Rakek se nahaja ob cesti Rakek-Cerknica.

– z drugimi energenti (gospodinjski plin, goriva,……) se kraj oskrbuje s prevozi pooblaščenih prevoznikov.


Večje in ponavljajoče nevarnosti

V poletnem in sušnem času je povečana nevarnost gozdnih požarov. Predvsem v bližini železniške proge je ta nevarnost še povečana (iskrenje vlakovnih zavor), kar potrjuje število posredovanj na tem območju. V zimskem času je zaradi relativno velike nadmorske višine kraja Rakek (550m) velika nevarnost žledu, poledic ter občasnih zelo nizkih temperatur. Zelo veliko nevarnost za okolje predstavljajo razlitja nevarnih snovi. Tla so v pretežnem delu kraška in močno propustna. Vsako razlitje ima daljnosežne posledice za zelo široko območje – območje Rakeka spada v povodje reke Ljubljanice. Ob pojavu močnega južnega vetra je osrednji del Rakeka, okolica podjetja Valkarton, zaradi odprtosti terena podvržen nevarnosti razkrivanja streh.


Lokacija orodišča PGD-Rakek

Orodišče PGD-Rakek se nahaja v starem delu kraja Rakek. Dostop do glavne prometnice skozi kraj Cerknica-Postojna je preko 500m dolge lokalne ulice. Dostopnost do JZ in Z dela kraja je dobra. Dostopnost do S in SV dela kraja je slaba, saj morajo interventna vozila prečkati ali pod železniškim mostom, kjer je izmenično enosmeren promet, ali preko železniškega prehoda, ki je varovan z avtomatskimi zapornicami.


Aktiviranje enote PGD Rakek

Gasilska enota PGD Rakek se lahko aktivira na poziv sirene, preko telefonskega klica iz ReCO in preko pozivnikov, ki so najpogostejši način aktiviranja enote. Poznamo tudi samoaktiviranje operativne enote.  Ker v enoti glede na potrebe ni dovolj pozivnikov za vse člane operativne enote se opravlja naknadno alarmiranje članov preko SMS sporočil oziroma direktnega klica iz mobilnega omrežja.