Gasilci – Formacije, hierarhija in povelja

Formacija gasilske enote

Je s predpisi in pravili določen seznam funkcionalnih gasilskih dolžnosti, s katerim se določa glede na načrt varstva pred požarom občine oziroma načrt zaščite in reševanja pred požarom, vrsto in velikost gasilske enote.

Gasilsko delo je opravljanje operativnih nalog gasilstva ter drugih nalog in aktivnosti med gasilsko službo v skladu s formacijo gasilske enote oziroma sistemizacijo del, predpisi ter pravili gasilske stroke in programom dela gasilske organizacije. Gasilsko delo je tudi opravljanje dela in aktivnosti v organih gasilske organizacije ter delovanje v športnih, kulturnih in drugih dejavnostih, ki jih organizira ali izvaja gasilska organizacija. Gasilci smo najštevilčnejša uniformirana organizacija v Republiki Sloveniji, z jasno postavljenimi pravili in hierarhijo poveljevanja, katera na vsakem nastopu sodeluje v določeni gasilski formaciji in urejena. Nastopi so: intervencije, vaje (šolske, društvene, meddruštvene, sektorske, občinske, vaje večjih enot, prikazne, štabne), tekmovanja, svečanosti (parade, pogrebi).

Vsaki formaciji je točno določeno, katera vozila, oprema in koliko gasilcev mora imeti. Ko govorimo o najmanjšem številu moštva v gasilskih enotah govorimo o formacijah, katere imajo lahko določeno minimalno število gasilcev:

 • gasilska skupina ima vodjo in enega ali dva gasilca;
 • gasilski oddelek ima poveljnika in štiri do osem gasilcev;
 • gasilski vod ima poveljnika in dvanajst do osemnajst gasilcev;
 • gasilska četa ima poveljnika in šestindvajset gasilcev;
 • gasilski bataljon ima poveljnika in dvainpetdeset gasilcev;
 • gasilska brigada ima poveljnika in sto dvaindvajset gasilcev.

Če zanemarimo gasilca, kateri opravlja specialistične naloge (strojnik, sel, vezist, itd) je najmanjša formacija, ki še lahko opravlja operativne gasilske naloge, gasilska skupina. Skupino vodi vodja skupine. Tipične naloge: dobava vode z GVC 24-50 ali AC, napadalna skupina v notranjem napadu, preiskovalna skupina v notranjem napadu, pehotna skupina za gašenje požarov v naravi, … itd.

Osnovna formacija oziroma taktična enota pa je oddelek, katerega vodi vodja enote oziroma desetar. Gasilski oddelek je tudi najmanjša samostojna gasilska enota, ki jo občina lahko določi za opravljanje operativnih gasilskih nalog na svojem območju.

Hierarhija vodenja in poveljevanja 

Gasilski poveljnik je nadrejeni gasilec, ki vodi operativno delo gasilske enote in ima pristojnost poveljevanja gasilski enoti oziroma posameznim ali več formacijskim sestavom gasilskih enot. Gasilski poveljnik izvaja funkcijo poveljevanja po načelu enostarešinstva tako, da vsaki formacijski sestavi poveljuje le en njemu podrejeni gasilski poveljnik.

Pristojnost poveljevanja imajo: gasilski poveljniki (oddelek, vod, četa, bataljon, brigada), poveljniki gasilskih poveljstev (sektor, občina, GZ, regija, GZS), vodje skupin, vodje intervencij in gasilci, ki jih pooblastijo gasilski poveljniki ali vodje intervencij (primer: vodje sektorjev). Vsi, ki imajo pristojnost poveljevanja, so nekomu nadrejeni.

Vsak gasilec v gasilski enoti ali formacijski sestavi mora vedeti, komu je podrejen. Vsak gasilec ima samo enega neposredno nadrejenega. Vsak gasilski poveljnik mora vedeti kdo mu je nadrejen in kdo mu je podrejen ter kdo ga nadomešča, če ne more poveljevati podrejeni enoti zaradi opravičenih razlogov. Podrejeni lahko zahteva od nadrejenega dodatna pojasnila in usmeritve, da bi lahko razumel in izvršil prejeti ukaz ali povelje.

Povelje

Povelja in njihovo izpolnjevanje so obvezujoča za vse gasilce, ki so na intervenciji. Gasilec je dolžan poslušati samo povelja svojega neposredno nadrejenega (vodja skupine in oddelka). Prav tako se mora zavedati, da se na intervenciji ničesar ne dela brez povelja!

Povelje je kratka, izvedljiva, nedvoumno, pravočasno in ustno izražena zahteva za izvršitev določene gasilske naloge ali opravila, ki ga je treba opraviti kot sestavni del operativne gasilske naloge. Povelje mora biti izrečeno mirno, razumljivo, dovolj glasno in odločno.

Povelje mora obsegati:

 • komu je namenjeno
 • navedbo naloge, potrebne gasilske reševalne opreme in gasilnih sredstev;
 • določitev roka ali časa za izvedbo povelja;
 • varnostna opozorila;
 • po potrebi tudi določitev načina izvedbe naloge, uporabe sredstev ali gasilske reševalne opreme, logistične oskrbe, zamenjave moštva ter drugih vprašanj.

 Primer povelja, katerega poda vodja skupine (Gasilec 1) svojim gasilcem v skupini:

 • Gasilec 2, Gasilec 3, postaviti moramo B vod s trojakom. Pazita, požar je že skozi streho!
 • Jaz (Gasilec 1) bom vzel trojak, ga postavil na vogal hiše in s trojakom upravljal.
 • Gasilec 2, vzemi eno B cev in jo priklopi na levi B izliv GVC 16-25, cev razvleči do konca, nato spni B cev od gasilca 3 na svojo cev. Ko opraviš mi poročaj. Razumeš?
 • Gasilec 3 vzemi eno B cev, sledi gasilcu 2. Ko razvleče svojo cev mu podaj prosti konec svoje B cevi, svojo razvij do konca ter spni na trojak. Ko opraviš mi poročaj. Razumeš?

Povelje mora biti izvedeno natančno, strokovno, brez sprememb in ugovorov. V primeru, da naloge ni možno izvesti mora gasilec nemudoma to sporočiti neposredno nadrejenemu vodji, pri tem naj navede vzrok zakaj. Gasilec lahko zahteva od svojega vodje dodatna pojasnila in usmeritve, če povelja ni razumel. Prav tako lahko predlaga drugačne rešitve, vendar mu jih mora pred izvedbo odobriti njegov vodja. Gasilec lahko izvršitev odkloni le, če bi s tem storil kaznivo dejanje, oz. mu je naložena naloga za katero ni usposobljen niti opremljen in je s tem neposredno ogroženo njegovo življenje. V primeru, da je s poveljem dodeljen v drugo enoto in s tem drugemu vodji mora biti s tem jasno seznanjen.

O izvedbi se poroča med in po opravljenem delu. Pri tem se navede KDO poroča (javite se enako kot vas je klical vodja), KAJ ste ali niste opravili (vodja je morda že pozabil kaj točno je komu naročil) ter PREDLOGI vodji kaj bi še postorili, če naloga še ni končana. Gasilec, kateri poroča je dolžan, da poskrbi, da nadrejeni sliši in razume kaj je bilo poročano. Po opravljeni nalogi se zglasi pri vodji in čaka na novo povelje.

Vir: PPT predavanje Gasilska taktika za OG, Purkart Klemen