Gasilci – varovanje in konec intervencije

Ko imamo požar lokaliziran, to še ne pomeni konec intervencije. Žarišča je potrebno še dokončno pogasiti, pregledati sam objekt, ga prezračiti. Potrebno se je prepričati, da je požar res dokončno pogašen in vse nevarnosti odstranjene. Preveri se številčno stanje enot, popiše se porabljena gasilna sredstva (voda, penilo,…) in poškodovano ali uničeno opremo. V kolikor je posredovalo več enot, se postopoma odpokliče enote, katere na kraju niso več potrebne.

Zavarovanje mesta intervencije ohranimo do zadnjega trenutka naše prisotnosti, predvsem zaradi morebitnih nevarnosti na kraju ter zaradi ohranitve in zavarovanja sledi za nadaljnje delo policije (ugotovitev mesta začetka požara, raziskava vzrokov požara, itd.). Velikokrat poleg samega zavarovanja, policiji ter drugim službam nudimo tudi pomoč v obliki osvetljevanja. Kot gasilci ne podajamo vzrokov za požar, ne komentiramo dogodka pred novinarji in ne ocenjujemo škode. Pristojnost za komunikacijo z mediji ima samo Vodja intervencije ali Častnik za stike z javnostjo (mediji), kateri je določen iz njegove strani. Vodja intervencije sodeluje tudi z ostalimi službami, ki so prisotne na kraju.

Po zaključku vseh glavnih dejavnosti, po navodilu vodje nudimo pomoč pri osnovni sanaciji požarišča: iznos pogorelega, odstranjevanje nevarnih delov objekta, v kolikor je potreba odstranjevanje požarne vode, prekrivanje strehe s ponjavami, zavarovanje rešene lastnine. Tudi za pospravljanje opreme je vedno potrebno povelje od neposredno nadrejenega vodje.

Na lokaciji intervencije se izvede prvi del urejanja vozil in opreme. Vsak gasilec je zadolžen, da v vozilo vrne opremo, katero je uporabljal. Pri večjih kosih opreme mu pri tem pomagajo ostali člani enote, zlasti pa strojnik – voznik. Ta je na koncu zadolžen, da je vsa oprema pravilno nameščena nazaj v vozilo. Predno z lokacije odide tudi zadnja enota, vodja intervencije po potrebi določi gasilsko stražo. Njen namen je, da se prepreči ponoven izbruh požara in omeji dostop nepoklicanim.

Gasilska straža mora biti opremljena s primernimi skupinskimi zaščitnimi sredstvi ter gasilskimi sredstvi in tehniko. Vodja straže dobi od vodje intervencije posebna navodila, ki obsegajo:

  • opis nevarnih območij, kjer se pričakuje morebiten vžig,
  • smer in časovnico obhodov požarišča,
  • do kdaj morajo ostati na lokaciji ter kdo jih menja (če je to potrebno),
  • jasno navodilo kako ukrepati ob ponovnem vžigu in koga o tem obvestiti.

Ob odhodu iz lokacije intervencije vodja enote le to sporoči na ReCO, prav tako javi prihod v gasilski dom. V gasilskem domu sledi drugi del urejanja vozil in opreme, katera se izvaja po navodilu vodje enote, operativni del pa vodijo posamezni vodje skupin.

  • Vozila se popolni z gorivom, gasilno vodo in ostalimi gasilnimi sredstvi (penilo, prah), očisti ter po potrebi opravi krajša popravila. Priklopi se ga na vzdrževalni režim (zrak, elektrika).
  • Očistiti je potrebno osebno varovalno opremo ter jo po potrebi tudi začasno izloči iz uporabe (čiščenje v za to pooblaščenih čistilnicah), če je uničena se jo trajno izloči iz uporabe. Vsak gasilec mora poskrbeti za svojo opremo. Obleka, čelada, rokavice in podkapa morajo biti čiste, gasilski škornji očiščeni in namazani, vse skupaj urejeno v garderobni omarici.
  • Očisti in dezinficira se izolirne dihalne naprave, opravi hitri pregled in test, prazne tlačne posode se nadomesti s polnimi ter poskrbi za polnjenje praznih.
  • Izvede se čiščenje, vzdrževanje in pregled uporabljene opreme na motorni pogon (dopolnitev goriva v prezračevalnikih, motornih rezalkah, žagah, elektro agregatih, …)
  • Čiščenje in sušenje uporabljenih cevi.
  • Ureditev, čiščenje in sušenje ostale uporabljene opreme (prva pomoč, vrvi, lestve, … itd)

Med tem časom vodja enote poskrbi za zaključek poročanja z ReCO – običajno se po vrnitvi v orodišče opravi telefonski klic, kjer se izmenja vse podatke potrebne za izdelavo SPIN poročila. Izpolni se interna poročila, ki služijo za kasnejše zaključevanje v programih SPIN in VULKAN.

Ne glede na tip ali zahtevnost intervencije je zaželeno, da se takoj po intervenciji naredi kratko skupno analizo posredovanja. Vsak sodelujoči dobi možnost povedati svoje mnenje, podati predloge ali pa izraziti skrb oziroma kakršno koli drugo pripombo glede posredovanja. Na podlagi te kratke analize se nato lahko naredi večja analiza ali pa sprememba v OTP gasilske enote. V primeru duševnih težav, ki so posledica stresnih situacij na intervenciji, je potrebno gasilcem nuditi tudi zdravniško psihološko pomoč, če se jih ne da odpraviti znotraj gasilske enote.

Intervencija se zaključi z vzpostavitvijo pripravljenosti gasilske enote za novo gasilsko intervencijo.

Vir: PPT predavanje Gasilska taktika za OG, Purkart Klemen