OPERATIVNI GASILEC – osnovne gasilske veščine in postopki (POŽAR PROMETNIH SREDSTEV)

Pri požarih na prometnih sredstev si postopki sledijo v sledečem vrstnem redu: najprej je potrebno narediti prometno in naletno zavarovanje kraja dogodka ter okvirno določiti cone nevarnosti – običajno se ti požari odvijajo na cestah. Sledi gašenje požara na vozilu ter pred ali po gašenju morebitno reševanje ljudi iz vozila. V kolikor je potrebno se vozilo med ali po gašenju še stabilizira, da ne prihaja do nenadzorovanih premikov. Ko je požar lokaliziran, preiščemo vozilo in ga dokončno pogasimo ter tako odpravimo možnosti za ponovni vžig.

Izbira gasilnega sredstva je naloga vodje intervencije (prah, pena, voda), običajno pa se požar lokalizira s pomočjo vode ter dokončno pogasi s peno. Nikoli pa ne izvajamo gašenja z obema gasilnima sredstvoma hkrati, saj voda izpira peno. Možno je tudi gašenje z gasilniki na prah. Gašenje izvajamo z dvema gasilnikoma sočasno. Začnemo iz smeri vetra na levi in desni ter se pomikamo proti koncu vozila. V kolikor gori samo v motornem delu, ne odpiramo pokrova motorja do konca, temveč ga samo rahlo privzdignemo ter spustimo kratek pih praha pod pokrov. Počakamo par sekund in nato odpremo pokrov do konca ter po potrebi nadaljujemo z gašenjem.

  • Gašenje požara na vozilu

Pri gašenju požara na vozilu običajno posreduje oddelek (6 ali 7 gasilcev) z ustreznim osnovnim in/ali specialnim vozilom. Vodja oddelka vodi in usklajuje intervencijo, zahteva dodatne sile, napadalnim skupinam izda povelje s čim in kako naj izvajajo gašenje ter določi območje ter način zavarovanja. Strojnik vozi gasilsko vozilo na intervencijo, na intervenciji upravlja s črpalko in agregati, pomaga pri izdajanju opreme iz vozila in v nočnem času dodatno skrbi za razsvetljavo mesta dogodka.

Prva napadalna skupina izvaja gašenje požara na osebnem vozilu, za gašenje uporablja cevovode in vrsto gasilnega sredstva po povelju vodje intervencije. Skupina gasi, ohlaja in pregleduje vozilo, razkopava žarišče ter preprečuje nadaljnje širjenje požara po vozilu. Glede na to, da sta oba napadalca v vidnem območju in ni potrebe po gibanju v skupini, lahko vodja intervencije izda povelje, da skupina napelje dodatni cevovod in tako izvaja dva napada, ki pa ne smeta biti usmerjena eden proti drugemu. Napadalca morata uporabljati izolirne dihalne aparate. Med tem pa druga napadalna skupina opravlja t. i. naloge podpore, med katere spada prometno zavarovanje kraja dogodka, priprava dodatnih cevovodov, odklop akumulatorjev ter poskrbi za lovljenje morebitno iztekajočih nevarnih snovi (gorivo, olje …) v okolico.

  • Gašenje požara na vozilu z alternativnim pogonom

Po cestah pa se vozi vse več vozil na alternativni pogon (električni, plinski, hibridni), katera gasilce postavljajo pred povsem nov način gašenja. Požari električnih in hibridnih vozil so obvladljivi v kolikor pridemo na požar vozila prej kot v 15 minutah, saj požar pogasimo kot »klasičen« požar. Kadar pridemo na kraj dogodka kasneje in že gorijo baterije, potem se lahko odločimo za:

  • ohlajevanje ter varovanje okolice ter pustimo, da baterije do konca izgorijo (dolgotrajno, tudi 24 ur in več).
  • potopitev vozila v vodo. To je sicer elegantna rešitev, ki pa je za nekatere enote neizvedljiva in predstavlja logistični in finančni zalogaj.
  • vleka vozila na mesto, določeno za »požar«. Ta postopek bi bil zelo eleganten, vendar je težko verjetno, da bodo lastniki objektov in sama mesta urejala takšna mesta. Prvič je to težko izvedljivo, drugič pa to predstavlja za lastnike dodatno finančno obremenitev ter izgubo dragocenega prostora, ki drugače prinaša denar.

Seveda je pri tem potrebno oceniti in upoštevati tudi vse druge nevarnosti. KLIK.

  • Gašenje požara na vlaku

Pri gašenju požara na vlaku (premog na vagonih, lokomotiva ali deli vlakovne kompozicije) običajno posreduje oddelek z devetimi gasilci. Poleg njega se sočasno aktivira vsaj še eno enoto. Za razliko od ostalih požarov na prometnih sredstvih se pri vlaku lahko skoraj vedno pričakuje otežen dostop do mesta požara – tiri. Preden se prične z gašenjem mora biti vlak zapeljan na odstavni tir (če je to možno), potrjena in preverjena mora biti izklopljenost električnega omrežja ter postavljena ozemljitvena palica s strani osebja železnice. Šele, ko so izpolnjeni ti pogoji lahko začnemo z gašenjem – te pogoje lahko uradno zabeležite s podpisom delovnega naloga s strani odgovorne osebe na Slovenskih železnicah. Gašenje naj nadzira varnostni nadzornik, kateri naj opozarja gasilce na previdno delo z ročniki ter ostale nevarnosti.

Vir: PPT predavanje Gasilska taktika za OG, Purkart Klemen