Usposabljanje za reševanje in hitro podpiranje objektov poškodovanih v potresih

Prostovoljni gasilci morajo biti v skladu z Zakonom o gasilstvu usposobljeni za opravljanje operativnih nalog gasilstva, kot so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okolijskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge.

Zaradi zgoraj navedenega in ker je vod gasilcev iz GZ Cerknica planiran, da sodelujejo na vaji SiQuake, je GZ Cerknica, na pobudo in pod vodstvom PGD Rakek, organizirala ter izvedla enodnevno usposabljanje na temo reševanja in kratkotrajnega hitrega podpiranja objektov poškodovanih v potresih. Usposabljanje, katero se je izvedlo v soboto 14.8.2021 so vodili inštruktorji iz PGD Rakek in PGD Dolnji Logatec, kateri so se pred tem na to temo usposobili v ICZR Ig. Pri organizaciji usposabljanja sta s finančno in logistično podporo pomagala tudi poveljnik CZ Cerknica in občina Cerknica.  Del vadbenih pripomočkov, bremen in opreme so za čas vadbe priskrbele Slovenske železnice, PGD Cerknica, PGD Ivanje selo in PGD Tolmin. Na tem mestu se vsem najlepše zahvaljujemo za pomoč!

Organizacija in priprava tako obsežnega usposabljanja je zahtevala temeljito pripravo, v njo je bilo vloženo veliko delovnih ur, posebej intenzivno je bilo v zadnjem tednu, ko je bilo potrebno pripraviti vsa delovišča za delovne točke, pripraviti objekt za zaključne scenarije, dostaviti vso opremo ter časovno uskladiti potek.

Usposabljanje, katerega se je udeležilo 31 gasilcev iz občin Cerknica, Bloke in Loška dolina ter dva gasilca iz sosednje Hrvaške (DVD Klana in DVD Kras Šapjane), se je začelo s postrojem vseh sodelujočih pred staro telovadnico na Rakeku. Po uvodni predstavitvi poteka usposabljanja in varnostnih napotkih je sledila predstavitev in opis nalog, ki jih opravlja slovenska MUSAR enota. Predstavitev je opravil njen član in gasilec PGD Postojna, Tratnik Andrej.

Samo usposabljanje je bilo razdeljeno na štiri delovne točke v dopoldanskem času, sledila je ura odmora za kosilo in počitek, nato pa še štiri delovne točke v popoldanskem ter dva zaključna scenarija, katera sta simulirala posredovanje dveh gasilskih oddelkov na porušenem objektu. Gasilci so na delovnih točkah vadili premike bremen s pomočjo enosmerne in dvosmerne hidravlike, dvig in vleko bremen s pomočjo žičnega potega, uporabo dvižnih blazin, prenos poškodovanca po in iz ruševin, uporabo stikalne lestve in koritastih nosil, podpiranje vhodnih odprtin, podpiranje sten ter podpiranje balkonov oziroma stropov. Intenziteta usposabljanja je bila zaradi omejenosti na en dan zelo velika, kljub temu pa so si vsi inštruktorji vzeli čas za sodelujoče ter jim zelo kvalitetno in strokovno predstavili obravnavane tematike. Pomagalo je tudi dejstvo, da so vsi sodelujoči gasilci že mesec pred usposabljanjem prejeli interni priročnik, kateri je nastal na podlagi gradiva in zapiskov iz usposabljanja inštruktorjev. Tako so lahko teoretičen del usposabljana sami predelali doma, priročnik pa jim bo služil tudi kot dobra iztočnica za obnavljanje znanja in pripravo usposabljanj znotraj svojih enot.

Kljub temu, da se morebiti sliši malo samovšečno (vendar to res ni), lahko za zaključek napiševa, da smo organizatorji usposabljanja zelo zadovoljni z izvedbo, sodelovanjem različnih služb in gasilskih enot ter vnemo vseh gasilcev, kateri so se udeležili tega usposabljanja. Glede na vse pozitivne izkušnje in odzive je zelo verjetna možnost, da v prihodnjem letu izvedemo nadgradnjo tega usposabljanja v obliki »nadaljevalnega«, kjer bodo vključeni še razni preboji in izdelav R podpornih nosilcev. Fotografije iz usposabljanja si lahko pogledate v fotogaleriji.

Za PGD Rakek in GZ Cerknica: Purkart Klemen in Modic Miha