Vaje vrvnih tehnik – reševanje iz objektov

Foto: Purkart K., Trebec M.